QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN

Tìm kiếm hoá đơn phát hành, hoá đơn bị thay thế, hoá đơn thay thế thất bại.

Lập hóa đơn từ dữ liệu có sẵn của hệ thống: Các tính năng lập hoá đơn, lập thay thế, lập theo giao dịch từng biên lai.

Lập hóa đơn từ import file và chọn hóa đơn phát hành.

Phát hành hóa đơn tự động trên giao diện.

Xuất excel danh sách hóa đơn.

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

Quản lý đơn vị

Là nơi quản lý tất cả các đơn vị trong hệ thống với các chức năng: thêm mới đơn vị chỉnh sửa thông tin đơn vị, xóa đơn vị. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm đơn vị theo tất cả các dữ liệu có trong danh sách.

Quản lý tham số hệ thống

Là nơi quản lý các tham số hệ thống với các chức năng: thêm mới, chỉnh sửa, xóa tham số hệ thống.

Quản lý loại giao dịch

Là nơi quản lý các loại giao dịch hóa đơn điện tử trong hệ thống với các chức năng: thêm mới loại giao dịch, chỉnh sửa thông tin loại giao dịch, xóa loại giao dịch. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm loại giao dịch theo tất cả các dữ liệu có trong danh sách.

Quản lý thông tin khách hàng

Là nơi quản lý tất cả các thông tin khách hàng với các chức năng: thêm mới thông tin khác hàng, chỉnh sửa thông tin khách hàng, xóa thông tin khách hàng.

Quản lý Map info

Info là nơi quản lý danh sách mã code map với mỗi nhóm vật tư để tính thuế suất từng loại vật tư tương ứng theo mã thuế suất đã cấu hình.

Quản lý thuế suất

Là nơi quản lý các loại thuế suất tính thuế cho sản phẩm, dịch vụ khám chữa bệnh có trong hệ thống với các chức năng: thêm mới thuế suất, chỉnh sửa thông tin thuế suất, xóa thuế suất.

Cấu hình tự động phát hành

Là nơi quản lý cấu hình tự động phát hành vào cuối tháng hoặc cuối ngày cho các loại giao dịch trong hệ thống với các chức năng: thêm mới, chỉnh sửa, xóa cấu hình tự động phát hành.

Chức năng khác

Chức năng reset hóa đơn, cập nhật hóa đơn. Service phát hành hóa đơn tự động.

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

Quản lý người dùng: Bao gồm thông tin hồ sơ người dùng trong đó hiển thị thông tin cá nhân, tài khoản, người dùng có quyền xem và cập nhật lại thông tin hồ sơ người dùng: Thông tin cá nhân, ảnh đại diện, mật khẩu.

Phân quyền sử dụng các chức năng trong hệ thống cho người dùng, nhóm người dùng.

Thêm người dùng, thêm nhóm người dùng, lọc, tìm kiếm, chỉnh sửa và xóa nhóm người dùng.

BÁO CÁO

Báo cáo đối soát hoá đơn từ import file

Là nơi xuất báo cáo thống kê các hóa đơn đã phát hành từ nguồn import file theo các tiêu chí: Từ ngày … đến ngày, loại giao dịch. Sau khi tìm kiếm được kết quả trên màn hình, người dùng nhấn nút “Trích xuất tới excel” để xuất báo cáo đối soát.

Báo cáo đối soát hoá đơn từ nguồn có sẵn của hệ thống

Là nơi xuất báo cáo thống kê các hóa đơn đã phát hành từ nguồn có sẵn của hệ thống theo các tiêu chí: Từ ngày … đến ngày. Sau khi tìm kiếm được kết quả trên màn hình, người dùng nhấn nút “Trích xuất tới excel” để xuất báo cáo đối soát.